Mức phí giữ chỗ tần số?

Trả lời

Theo "Biểu mức thu phí, lệ phí tần số vô tuyến điện" (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), mức phí giữ chỗ tần số như sau:

 

Phí sử dụng tần số trong thời gian giữ chỗ tần số (kênh tần số) (10)  :

1

Vi ba:

 

 

- Với các mạng nhỏ hơn 5 tuyến hoặc các tuyến lẻ (Thời hạn giữ chỗ tần số tối đa là 6 tháng).

Bằng 20% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ương ứng

 

- Với các mạng lớn hơn 5 tuyến (Thời hạn giữ chỗ tần số tối đa là 12 tháng).

Bằng 20% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ương ứng

2

Nhắn tin, di động trung kế, phát thanh, truyền hình (Tổng thời gian các lần giữ chỗ tần số tối đa là 24 tháng):

 

 

- Đến 3 tháng.

Bằng 2% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ương ứng

 

- Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6.

Bằng 4% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ơng ứng

 

- Từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 12.

Bằng 7% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ương ứng

 

- Từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24.

Bằng 20% mức phí của loại phí sử dụng tần số t­ương ứng

3

Các nghiệp vụ khác (Thời hạn giữ chỗ tần số tối đa là 6 tháng).

1.000

 

Quá các thời hạn qui định, phí được tính bằng mức phí sử dụng tần số của loại t­ương ứng.

11/10/2016