Điều kiện kỹ thuật và khai thác của thiết bị nhận dạng vô tuyến điện?