Điều kiện kỹ thuật và khai thác của thiết bị nhận dạng vô tuyến điện?

Trả lời

- Điều kiện về tần số.

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện tại các băng tần:

13,553 ÷ 13,567 MHz với tần số trung tâm là 13,56 MHz

433,05 ÷ 434,79 MHz với tần số trung tâm là 433,92 MHz

866 ÷ 868 MHz với tần số trung tâm của kênh thứ n được tính theo công thức: 865,9 MHz + 0,2 MHz * n; n = 1 ÷ 10

920 ÷ 925 MHz với băng thông 20 dB lớn nhất cho phép của kênh nhảy tần là 500 kHz

- Điều kiện về phát xạ.

   Phát xạ chính: Công suất phát của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau:

4,5 mW ERP tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz.

10 mW ERP tại băng tần 433,05 ÷ 434,79 MHz

500 mW ERP tại băng tần 866 ÷ 868 MHz; 920 ÷ 925 MHz.

            Phát xạ giả:

              Tại băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz:

Chế độ  hoạt động:

-         Tần số 9 kHz≤ f ≤ 10 MHz: 27 dBμA/m giảm 3dB /8 độ chia

-         Tần số 10 MHz≤ f ≤ 30 MHz: -3,5 dB μA/m

-         Tần số 47 MHz≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz≤ f ≤ 862 MHz: 4nW

-         Các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz: 250 nW

Chế độ chờ:

-         Tần số 9 kHz≤ f ≤ 10 MHz: 6 dB μA/m giảm 3dB /8 độ chia

-         Tần số 10 MHz≤ f ≤ 30 MHz: -24,5 dB μA/m

-         Tần số 30 MHz≤ f ≤  1000 MHz: 2 nW

Tại băng tần 433,05÷ 434,79 MHz; 866 ÷ 868MHz;  920 ÷ 925 MHz: độ suy giảm phát xạ giả so với phát xạ chính không được nhỏ hơn 32 dBc tại khoảng cách 3m.

- Các điều kiện khác.

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920 ÷ 925 MHz phải sử dụng phương pháp điều chế trải phổ nhảy tần.

11/10/2016