Điều kiện kỹ thuật và khai thác của hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép và hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép?

Trả lời

- Điều kiện về tần số.

Thiết bị MICS được hoạt động có điều kiện tại băng tần: 402 ÷ 405 MHz.

Độ rộng kênh chiếm dụng không được lớn hơn 300 kHz.

Thiết bị MICS phải có ít nhất 9 kênh tần số được phân bố trên toàn bộ đoạn băng tần 402 ÷ 405 MHz.

Thiết bị MITS được hoạt động có điều kiện tại băng tần: 403,5 ÷ 403,8 MHz

- Điều kiện về phát xạ.

Phát xạ chính:

Thiết bị MICS: Công suất ERP của phát xạ chính không được lớn hơn 25 W.m

Thiết bị MITS: Công suất ERP của phát xạ chính không được lớn hơn 100 nW.

Phát xạ giả:

Chế độ  hoạt động:

-                     Tần số 47 MHz≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz≤ f ≤ 862 MHz: 4nW

-                     Các tần số khác dưới 1000 MHz: 250 nW

-                     Các tần số f > 1000 MHz: Wm1

Chế độ chờ:

-         Tần số f ≤  1000 MHz: 2 nW

-         Tần số f > 1000 MHz: 20 nW

- Các điều kiện khác.

Thiết bị MICS phải dùng giao thức truyền dẫn sau khi nghe (Listen Before Transmit).

Thiết bị MICS chỉ được phát khi có sự điều khiển từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các sự cố có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khoẻ của người bệnh, thiết bị MICS được phép truyền số liệu tức thời.

11/10/2016