Các quy định chung về thiết bị vô tuyến điện sử dụng có điều kiện, không cần giấy phép?