THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI NỘI DUNG VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN KHÁC

Trả lời

Việc chuyển giao giấy phép cho khách hàng như­ thế nào? Thời gian tối đa là bao lâu sau khi thanh toán tiền thì khách hàng nhận được giấy phép?

 Sau khi hồ sơ khách hàng được chuyển đến Cục tần số. Cục tần số sẽ xem xét và tính toán theo đề nghị của khách hàng về địa điểm, hô hiệu, tần số, băng tần, độ chiếm dụng, phương thức phát, công suất và nghiệp vụ. Nếu một hoặc nhiều điều kiện trên không phù hợp hoặc không hợp lệ, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục tần số sẽ thông báo, hướng dẫn khách hàng thay đổi, bổ xung cho hoàn thiện. Nếu tất cả đều đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục tần số sẽ ấn định tần số cho khách hàng đồng thời sẽ chuyển cho khách hàng Thông báo phí, lệ phí mà khách hàng phải thanh toán bao gồm Phí sử dụng tần số và lệ phí cấp giấy phép. Trong vòng 15 ngày (hoặc trong Thông báo phí, lệ phí có nói rõ thời hạn cuối cùng phải thanh toán) khách hàng phải thanh toán  đầy đủ các khoản phí và lệ phí theo Thông báo phí nói trên và ngay sau đó Cục tần số sẽ chuyển cho khách hàng Giấy phép sử dụng máy phát và tần số vô tuyến điện. Trường hợp từ chối cấp mới, gia hạn sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép, Cục tần số sẽ có thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối cho khách hàng. (Tham khảo điều 21 – Nghị định của Chính phủ số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/01/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh B­ưu chính Viễn thông về Tần số vô tuyến điện)./.

11/10/2016