THỦ TỤC GIA HẠN, SỬA ĐỔI NỘI DUNG VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN KHÁC