Xin cho biết các sở cứ pháp lý để cấp phép và gia hạn giấy phép cho các đài phát thanh, phát hình?

Trả lời

Căn cứ pháp lý:

1. Luật báo chí được Quốc hội thông qua ngày 28/12/1989.

 Điều 20. Hiệu lực giấy phép

“... Việc xác định, thay đổi công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng phải được phép của cơ quan quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện...” 

-         Pháp lệnh Bưu Chính, Viễn thông - Chương IV: Tần số VTĐ

-         Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ “Qui định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí”.

Điều 12. Điều kiện được cấp phép hoạt động báo chí.

Mục 5 “ Đối với các đài phát thanh truyền hình, ngoài các điều kiện trên, việc sử dụng máy phát (công suất, thời gian, phạm vi toả sóng), tần số vô tuyến điện phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nuớc về tần số cấp.

Điều 14. Hiệu lực giấy phép.

Mục 5. Thay đổi một trong những điều kiện sau đây phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước về tần số:

a)    Loại máy phát, công suất, thời gian, phạm vi toả sóng, nơi phát sóng, đặc điểm kỹ thuật của anten phát;

b)    Tần số hoặc kênh tần số vô tuyến điện.”   

-         Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

-         Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ.

-         Quyết định số 41/2003/ QÐ-BBCVT ngày 17 tháng 03 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ bưu chính, viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

-         Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 12 năm 2005, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia.

-         Nghị định 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số VTĐ.

11/10/2016