Hồ sơ xin cấp phép hệ thống truyền thanh không dây?

Trả lời

Thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ của hệ thống truyền thanh không dây của các xã phường được thực hiện theo quy định tại Điểm a,b Khoản 1 Điều 18 và Điểm b Khoản 4 Điều 18, cụ thể như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:

1.     Đơn xin cấp giấy phép

2.     Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (theo mẫu quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông)

3.     Văn bản đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

11/10/2016