Thủ tục giữ chỗ tần số, thử nghiệm tần số trong nghiệp vụ quảng bá như thế nào?

Trả lời

Để  được giữ chỗ tần số hay thử nghiệm tần số, đơn vị cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Đơn xin giữ chỗ tần số, thử nghiệm tần số.

- Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (theo mẫu).

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của Pháp luật giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ( đối tượng là cơ quan báo chí)

- Văn bản đề nghị của Bộ Văn hoá- Thông tin hay UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối tượng chưa xếp loại là cơ quan báo chí, có nhiệm vụ phát lại chương trình của đài PT-TH Trung ương, đài các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

11/10/2016