Thủ tục giữ chỗ tần số, thử nghiệm tần số trong nghiệp vụ quảng bá như thế nào?