Phổ tần số VTĐ đ­ược phân chia thành những đoạn băng tần nào và hiện trạng phân bổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam hiện nay nh­ư thế nào?