Phổ tần số VTĐ đ­ược phân chia thành những đoạn băng tần nào và hiện trạng phân bổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam hiện nay nh­ư thế nào?

Trả lời

Phổ tần số vô tuyến điện đư­ợc phân chia dựa vào quy định của ITU về Tần số vô tuyến điện, để biết chi tiết có thể tham khảo tài liệu “Radio Regulation” của ITU.

Hiện nay, Việt Nam đã có Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện Quốc gia cho các nghiệp vụ đã đ­ược Thủ t­ướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005. Có thể tham khảo tạiwebsite của Bộ Bưu chính viễn thông.

11/10/2016