Xử lý vi phạm

22/05/2014

Xử lý vi phạm

1. Người sử dụng cần biết 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong lĩnh vực vô tuyến điện, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết về xử lý vi phạm có thể tham khảo tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 174/2013/NĐ-CP .

2. Một số hành vi vi phạm:

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện được quy định cụ thể tại Chương V: Hành vi vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả của. Sau đây là một số các hành vi vi phạm cụ thể:

- Hành vi vi phạm quy định về giấy phép.

- Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện.

- Hành vi quy định về đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điên.

- Hành vi vi phạm quy đinh về chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không cần giấy phép.

- Hành vi vi phạm các quy định về chứng chỉ vô tuyến điện viên.

- Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp.

- Hành vi vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về chất lượng phát xạ vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về an toàn bức xạ vô tuyến điện.

- Hành vi vi phạm quy định về quản lý tương thích điện từ.

- Hành vi vi phạm quy định về gây nhiễu có hại.

- Hành vi vi phạm quy định về đăng ký quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh.

- Hành vi vi phạm quy định về phối hợp quốc tế.

3. Thẩm quyền xử phạt:

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện được quy định cụ thể tại Chương VII: Thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính của Nghị định 174/2013/NĐ-CP . Trong đó:

- Thẩm quyền xử vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Tần số vô tuyến điện; Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực được quy định tại Khoản 2, Điều 95 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

- Thẩm quyền xử vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện được quy định tại Khoản 3, Điều 95 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

* Các nội dung liên quan trên được quy định cụ thể trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 174/2013/NĐ-CP (đề nghị xem thêm để biết chi tiết).

Tải về tại đây