• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực VIII
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng nghiệp vụ
  • Lãnh đạo phòng

Phòng nghiệp vụ

Họ và tên: Trần Xuân Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 0210.3943164

Email: sontx@rfd.gov.vn