Quyết định 71/2013/QĐ-TTG

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT

Về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017

Thông tư 13/2013-TT-BTTTT

Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz