Tuyển dụng công chức năm 2019

(rfd.gov.vn)-

Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2019 - vòng 1 (Xem chi tiết tại đây)

    Thông báo thi tuyển công chức năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)

    Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)

    Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)