Thông báo về việc tổ chức được lựa chọn đấu giá tài sản gồm: xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô con

25/05/2020

(rfd.gov.vn)-