• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Phòng nghiệp vụ
  • Lãnh đạo phòng

Phòng nghiệp vụ

Họ và tên: Bà Đoàn Minh Trang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024.35564919 (số máy lẻ: 912) hoặc 024.35564914

Email: doanminhtrang@rfd.gov.vn