Kết quả xét tuyển viên chức 2023 của Trung tâm Kỹ thuật

30/08/2023

(rfd.gov.vn)-

*  Quyết định số 49/QĐ-TTKT ngày 25/08/2023 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 (Xem chi tiết tại đây)
*  Quyết định số 52/QĐ-TTKT ngày 25/08/2023 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 (Xem chi tiết tại đây)