Thông báo phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz

26/10/2023

(rfd.gov.vn)- Thông báo số 246/TB-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz theo Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz để các đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết và triển khai thực hiện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) thông qua một trong các phương thức sau: qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Các hồ sơ nộp không đúng thời hạn trên sẽ không được tiếp nhận và giải quyết.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz.

Cục Tần số Vô tuyến điện

(Mic.gov.vn; 25/10/2023 19:00 CH)