Thông báo và Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

21/02/2024

(rfd.gov.vn)-