Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

02/12/2020

(rfd.gov.vn)- Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/11/2020; ngày hết hạn 26/01/2021.