Thông báo số 2104/TB-CTS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2500-2600 MHz

02/11/2023

(rfd.gov.vn)-