Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày ban hành: 10/04/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị quyết Phòng, chống tham nhũng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày ban hành: 21/08/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 67/2006/QH11

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg

Quyết định của thủ tướng chính phủ số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000

Ngày ban hành: 20/06/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 32/2006/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

Ngày ban hành: 07/02/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật giao dịch điện tử

Luật giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 29/11/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 246/2005/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 06/10/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày ban hành: 25/02/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh

Ngày ban hành: 25/12/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 64/1998/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng

Ngày ban hành: 17/08/1998

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực