Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 43 văn bản

Thông tư 05 /2014/TT-BTTTT

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 19/03/2014

Ngày có hiệu lực: 05/05/2014

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) Mhz đến năm 2020

Ngày ban hành: 27/12/2013

Ngày có hiệu lực: 12/02/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2013/TT-BTTTT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày ban hành: 15/10/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 112/2013/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 15/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Ngày ban hành: 23/01/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2012/TT-BTTTT

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 22/11/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 12 /2012/TT-BTTTT

Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 30/07/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2012/TT-BTTTT

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 05/06/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2012/TT-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Thông tư 32/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực