Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 66 văn bản

Quyết định 473/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 471/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 470/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 469/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 468/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 467/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 466/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 16/10/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 396/QĐ-CTS

Ngày ban hành: 28/08/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 12/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn Phòng

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 11/QĐ-CTS

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài Chính - Kế Toán

Ngày ban hành: 03/01/2020

Ngày có hiệu lực: 03/01/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực