• Trang chủ
  • Trung tâm khu vực I
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đài kiểm soát
  • Lãnh đạo phòng

Đài kiểm soát

Họ và tên: Ông Trịnh Sơn Tùng

Chức vụ: Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 04.35564869

Email: tungts@rfd.gov.vn

Họ và tên: Ông Nguyễn Đức Huấn

Chức vụ: Phó Trưởng Đài

Ngày sinh: ...

Quê quán:

Dân tộc:

Điện thoại: 024.35564919 (số máy lẻ: 915)

Email: huannd@rfd.gov.vn