• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Gói thầu hệ thống cấp phép điện tử

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/12/2018

Gói thầu hệ thống phòng chống tấn công từ chối dịch vụ (thời hạn 1 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

07/12/2018

Gói thầu license cho 02 thiết bị tường lửa (thời hạn 02 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

04/12/2018

Gói thầu hệ thống phòng chống thư rác

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

04/12/2018

Gói thầu sửa chữa Card CPU dự phòng (SN:BA02629)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

30/11/2018

Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

21/11/2018

Gói thầu thuê dịch vụ thẩm định giá băng tần 2.6GHz cho thông tin di động

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

21/11/2018

Gói thầu phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

31/10/2018

Gói thầu bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

30/10/2018

Gói thầu bảo dưỡng điều hòa

Dự án: Kế hoạch mua sắm và sửa chữa năm 2018

26/10/2018