• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu
Tên gói thầu / Dự án Ngày công bố

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết”

Gói thầu: Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN: 0624016) trạm TCI Phan Thiết (thông báo lần 2)

14/12/2018

Gói thầu phần mềm đăng ký tần số quốc tế

Gói thầu: Gói thầu phần mềm đăng ký tần số quốc tế

10/12/2018

Gói thầu bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

Gói thầu: Gói thầu bản quyền phần mềm diệt virus cho 50 máy chủ và 450 máy tính cá nhân (thời gian 02 năm)

10/12/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát TCI

Gói thầu:

07/12/2018

Gói thầu bảo dưỡng hệ thống điều hòa

Gói thầu: Gói thầu bảo dưỡng điều hòa

20/11/2018

Gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu dịch vụ bảo trì hệ thống đỗ xe tự động tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

16/11/2018

Gói thầu bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Gói thầu: Gói thầu bảo hiểm tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện

15/11/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát Grintek (GEW)

Gói thầu: Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát GRINTEK (GEW)

12/11/2018

Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

Gói thầu: Gói thầu thiết bị dự phòng cho hệ thống kiểm soát R&S

12/11/2018

Gói thầu “Sửa chữa card DSP (SN: 0831008) trạm TCI Phú Yên”

Gói thầu: Gói thầu sửa chữa Card DSP (SN:0831008) trạm TCI Phú Yên

09/11/2018