• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Sửa chữa thiết bị trạm kiểm soát TCI Lao Bảo.

Thuộc dự án: Kế hoạch mua sắm hàng hóa năm 2009 của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 22/10/2019 - 08:28

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 04/11/2019 - 09:00

Nội dung chi tiết
File đính kèm: