• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Thuộc dự án: Sửa chữa máy thu ESMD trạm kiểm soát RS tại Móng Cái

Địa điểm phát hành hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 13/12/2019

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 23/12/2019

Nội dung chi tiết