• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo mời thầu

Thuê đường truyền kết nối WAN

Thuộc dự án: Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 (lần 01) của Cục Tần số vô tuyến điện

Địa điểm phát hành hồ sơ: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian phát hành: 23/03/2020 - 09:49

Giá bán hồ sơ: Miễn phí

Thời gian đóng thầu: 03/04/2020 - 09:00

Nội dung chi tiết