Địa chỉ liên hệ Cục tần số

28/03/2014

Địa chỉ liên hệ: 115 Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội.

Email: contact@rfd.gov.vn

Điện thoại: (84-4) 3556 4919

Fax: (84-4) 3556 4930