Bộ TT&TT ra bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính các Cục trực thuộc

06/01/2017

(rfd.gov.vn)- Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ TT&TT vừa được ban hành. Đây là căn cứ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các Cục trực thuộc Bộ.

Theo Quyết định của Bộ TT&TT ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các cục trực thuộc Bộ,  kết quả tự đánh giá, chấm điểm CCHC của các đơn vị được gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/1 hàng năm.

Quyết định 2356 ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (CCHC) của các Cục trực thuộc Bộ TT&TT được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ngày 30/12/2016.

Theo đó, bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các Cục trực thuộc Bộ TT&TT được xác định trên 7 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 80 tiêu chí thành phần. Cụ thể, Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm có 6 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 6 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Cải cách thủ tục hành chính gồm 6 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 4 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gồm 6 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;  Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: 6 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; Hiện đại hoá hành chính gồm: 3 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần.

Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Đơn cử như, lĩnh vực Hiện đại hóa hành chính bao gồm 3 tiêu chí với 16 tiêu chí thành phần: Ứng dụng CNTT của đơn vị (Đơn vị có kế hoạch ứng dụng CNTT riêng hoặc có trong kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ; Kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị được phê duyệt; Số tổ chức thuộc và trực thuộc đơn vị thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản; Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Cổng thông tin điện tử của Bộ), Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (Tính kịp thời của thông tin; Mức độ đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước cảu đơn vị; Mức  độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị), Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị (Có bản công bố ISO trong hoạt động của đơn vị; Thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động).

Quyết định 2356 của Bộ TT&TT cũng quy định rõ thang điểm đánh giá các chỉ số CCHC của các Cục trực thuộc Bộ là 100, trong đó điểm tự đánh giá của đơn vị là 80/100 và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 20/100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại phụ lục kèm theo Quyết định.

Cũng theo Quyết định, Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC do Bộ trưởng Bộ TT&TT  thành lập với thành phần là đại diện lãnh đạo Bộ (làm Chủ tịch Hội đồng) và đại diện lãnh đạo 5 đơn vị:  Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin. Hội đồng thẩm định có Tổ giúp việc là đại diện chuyên viên các đơn vị thẩm định chuyên môn. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Vụ Tổ chức cán bộ.

Định kỳ hàng năm, sau khi các đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của đơn vị mình và gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng, Hội đồng thẩm định tổ chức họp, xem xét, thông qua kết quả chấm điểm chỉ số CCHC của từng đơn vị, xác định xếp hạng chỉ số CCHC của đơn vị, xem xét các trường hợp đặc thù và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, công bố kết quả.

Cùng với việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các Cục triển khai áp dụng Chỉ số CCHC, Vụ Tổ chức cán bộ còn được giao thực hiện các nhiệm vụ: hàng năm xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức chuyên trách CCHC của các Cục về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố kết quả Chỉ số CCHC hàng năm...

Trong cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Bộ hiện có 10 Cục trực thuộc gồm: Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Viễn thông; Cục Tin học hóa; Cục Báo chí; Cục Xuất bản, in và phát hành; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Bưu điện Trung ương; Cục An toàn thông tin; Cục công tác phía Nam. 

M.T

(ICTNews; 20:04, 05/01/2017)