Danh sách các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cục Tần số vô tuyến điện thông báo Danh sách các cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giao nhận Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện