Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz

03/02/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTTTT, về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh để sử dụng tại Việt Nam thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz.

Các quy định phân kênh trong Thông tư  34/2016/TT-BTTTT áp dụng đối với các hệ thống viba liên lạc điểm - điểm sử dụng ghép kênh song công phân chia theo tần số - FDD và/hoặc sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian - TDD. Trong đó, cho phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công, khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số trong băng tần 57-64 GHz và 57-66 GHz; đối với băng 64-66 GHz thì khoảng cách song công là 950 MHz.

Thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ cố định băng tần 57-66 GHz hoạt động với băng thông tối thiểu 100 MHz. Trường hợp cần sử dụng hệ thống vi ba có dung lượng lớn hơn, có thể ghép các kênh 50 MHz liên tiếp giới hạn ở băng thông tối đa 2.500 MHz, với tần số trung tâm là tần số nằm chính giữa các tần số trung tâm của các kênh liền kề.

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2017; bãi bỏ các quy định phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-59 GHz trong Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ ngày 17/10/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, về phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz.

ĐT