Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

03/02/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung của Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ban hành năm 2016 và nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến trong nước.

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi phân chia nghiệp vụ của 18 băng tần; sửa đổi 10 chú thích, thêm mới 6 chú thích và xóa bỏ 4 chú thích của Việt Nam; sửa đổi 75 chú thích, thêm mới 32 chú thích và xóa bỏ 17 chú thích của Khu vực 3 theo phân chia của ITU.

Sửa đổi, bổ sung phân chia băng tần

Các nội dung sửa đổi, bổ sung phân chia nghiệp vụ trên các băng tần chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thông tin di động, vô tuyến điện phục vụ ngành hàng không, hàng hải và thông tin vệ tinh.

Đối với thông tin di động, bổ sung phân chia các băng tần mới (694-806)MHz, (1.427-1.518)MHz, (3.300-3.400)MHz, (4.800-4.990)MHz và mở rộng băng tần (1.900-2.010)MHz, (2.110-2.200)MHz dành cho thông tin di động toàn cầu IMT.

Đối với lĩnh vực hàng không, bổ sung phân chia băng tần (1.087,7-1.092,3)MHz cho hệ thống giám sát bay toàn cầu qua vệ tinh; bổ sung phân chia băng tần (4.200-4.400)MHz cho hệ thống thông tin nội bộ tàu bay đáp ứng nhu cầu vô tuyến hóa các hệ thống kết nối hữu tuyến để giảm tải trọng; bổ sung phân chia băng tần (5.030 - 5.091)MHz cho hệ thống điều khiển máy bay không người lái từ mặt đất.

Đối với lĩnh vực hàng hải, bổ sung phân chia băng tần (161,9375-161,9625)MHz, (161,9875-162,0125)MHz, (7.375-7.750)MHz cho nghiệp vụ di động hàng hải qua vệ tinh theo kết quả cập nhật của Thể lệ vô tuyến điện 2016.

Đối với lĩnh vực thông tin vệ tinh, bổ sung phân chia băng tần (7.190-7.250)MHz, (9.200-9.300)MHz, (9.900-10.000)MHz; (10-10,4)GHz cho nghiệp vụ Thăm dò Trái đất qua vệ tinh theo kết quả cập nhật của Thể lệ vô tuyến điện 2016, đáp ứng nhu cầu trong nước và phù hợp xu hướng công nghệ trên thế giới.

Thay đổi chú thích của Việt Nam

Các nội dung liên quan đến thay đổi chú thích của Việt Nam có các nội dung đáng chú ý sau:

Xóa bỏ các chú thích VTN7A, VTN7B, VTN9A, VTN12.

Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam trong các băng tần đã được xác định sử dụng cho Thông tin di động (IMT) phải tuân theo quy định tại VTN9, VTN15A và VTN18.

Băng tần (694-806)MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện hoạt động trong băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi. Hệ thống truyền hình mặt đất được sử dụng băng tần (694-806)MHz đến hết năm 2020. Các quy định này được bổ sung mới tại chú thích VTN7.

Không triển khai hệ thống truyền thanh không dây trên băng tần (87-108)MHz. Quy định này được bổ sung tại chú thích VTN3A.

Hệ thống thông tin vô tuyến điện băng hẹp (băng thông BW ≤ 25 kHz) phục vụ mục đích kinh tế-xã hội trong băng tần (450-470)MHz được sử dụng tạm thời đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và phải chuyển đổi sử dụng băng tần khác theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy định này được bổ sung tại VTN6A.

Không phát triển mới hệ thống vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ Cố định, Di động trên băng tần (806-824)MHz, (851-869)MHz. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện hoạt động trong băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy định này được bổ sung tại VTN8.

Việc lắp đặt mới trạm mặt đất thu tín hiệu từ hệ thống thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ Thăm dò Trái đất qua vệ tinh (chiều từ Vũ trụ tới Trái đất) cần lấy ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định được bổ sung mới tại VTN23.

Các thay đổi liên quan đến chú thích của Khu vực 3 được cập nhật theo nội dung sửa đổi, bổ sung của Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh viễn thông quốc tế ban hành năm 2016.

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia là sở cứ pháp lý quan trọng trong việc xây dựng các quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh và sử dụng kênh, cũng như định hướng cho sự phát triển của thông tin vô tuyến trong nước. Việc sớm ban hành Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia bảo đảm tính cập nhật với các thay đổi và xu hướng của quốc tế và đáp ứng sự phát triển ngày càng nhanh của lĩnh vực thông tin vô tuyến trong nước.

Các nội dung của Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông hợp nhất với Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2017.

Xuân Trường