Bộ TTTT ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

10/09/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 01/9/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Tần số VTĐ cơ bản được giữ nguyên theo Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1459/QĐ-BTTTT quy định mới hoặc bổ sung một số nhiệm vụ mà Cục Tần số VTĐ đã và đang được phân công thực hiện nhưng chưa quy định trong văn bản trước đó, gồm:

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng; quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn thực hiện, thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ vô tuyến điện đã được phê duyệt.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện,chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

Cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện hàng hải.

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện; thực hiện chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, đồng thời là cơ quan thường trực của Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo.

Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

BBT