• Trang chủ
  • Hội Nghị Sự Kiện
  • Hội nghị sự kiện năm 2016
Không có tin bài

Báo cáo Sơ kết đánh giá 05 năm thi hành Luật Viễn thông

Báo cáo Sơ kết đánh giá 05 năm thi hành Luật Tần số vô tuyến điện

Slide báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật Tần số vô tuyến điện

 

 

Thời gian

 

 

Nội dung

 

 

Chủ trì

 

 08:00 - 08:30

 Đón tiếp đại biểu

 Cục VT, Cục TS, VP Bộ

 08:30 – 08:35

 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

 Lãnh đạo Văn phòng Bộ

 08:35 - 08:45

 Phát biểu khai mạc

 Bộ trưởng Bộ TT&TT

 08:45 - 09:05

 Báo cáo đánh giá thi hành Luật Viễn thông và định hướng quản lý trong thời gian tới

 Cục trưởng Cục Viễn thông

 09:05 – 09:25

Báo cáo đánh giá thi hành Luật Tần số vô tuyến điện và định hướng quản lý trong thời gian tới

 Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện

 09:25 – 09:45

 Nhận định của Quốc hội về việc triển khai thi hành Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện

 Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường – Quốc hội

 09:45 – 10:00

 Nghỉ giải lao

 

 10:00-10:10

 Báo cáo đánh giá công tác thực thi Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông

 Thanh tra Bộ TT&TT

 10:10 - 10:20

 Quản lý, quy hoạch sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương

 Sở Thông tin và Truyền thôngTP. Hà Nội

 10:20 -10:30

 Quản lý thị trường viễn thông tại địa phương

 Sở Thông tin và Truyền thôngTP. Hồ Chí Minh

 10:30 -10:40

 Quản lý tần số vô tuyến điện, chất lượng thiết bị vô tuyến điện tại địa phương

 Sở Thông tin và Truyền thôngTỉnh Thanh Hóa

 10:40 -10:50

 Quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông, công trình viễn thông;vấn đề chủ động về công nghệ của doanh nghiệp.

 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 10:50 -11:00

 Mô hình kinh doanh và các hành vi cạnh tranh trên thị trường viễn thông

 Tập đoàn Viễn thông Quân đội

 11:00-11:10

 Quản lý hiệu quả tài nguyên tần số, tài nguyên viễn thông để phát triển thị trường băng rộng

 Công ty cổ phần viễn thông FPT

 11:10 -11:20

 Phối hợp quản lý và thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường viễn thông

 Cục Quản lý Cạnh tranh

 11:20-11:30

 Vai trò của phối hợp quản lý tần số trong việc bảo đảm quốc phòng, an ninh

 Quân chủng Phòng không – không quân

 11:30 - 12:00

 Trao đổi và thảo luận

 Lãnh đạo Bộ

 12:00

 Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

 Bộ trưởng Bộ TT&TT