• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

19/2020/TT-BTTTT

25/08/2020

Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

18/2020/TT-BTTTT

25/08/2020

Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thông tư 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

17/02/2017

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thông tư Thông tư 44/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2017.

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông

24/10/2014

Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT ngày 19/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông

24/10/2014

Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz."

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

31/03/2014

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 21-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Thông tư 26/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT

31/03/2014

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Các tin đã đưa: