• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch phổ tần

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

17/02/2017

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2017.

Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

31/03/2014

Ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2014 và thay thế Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin đã đưa: