Đề xuất quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho thông tin di động mặt đất công cộng

20/05/2024

(rfd.gov.vn)- Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Thông tư này quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz để triển khai các hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT của Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2026.

Đối tượng áp dụng thông tư này là các đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, Quy hoạch băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz như sau:

- Băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức truyền dẫn song công phân chia theo tần số (sau đây gọi là phương thức FDD);

- Băng tần 824-839 MHz được sử dụng làm băng tần đường lên, phân chia thành 01 khối D1 có độ rộng 15 MHz;

- Băng tần 869-884 MHz được sử dụng làm băng tần đường xuống, phân chia thành 01 khối D1' có độ rộng 15 MHz;

- Khi sử dụng đoạn băng tần 835-839 MHz tại một số khu vực, tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz và tổ chức sử dụng hệ thống vô tuyến chuyên dùng có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh nhiễu có hại theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).

Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong nhóm băng tần 824-839 MHz và 869-884 MHz, băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz là 2x15 MHz theo phương thức FDD.

PV

(Mic.gov.vn; Thứ sáu, 17/05/2024 09:49)