Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Lệ phí và phí  

Cơ quan ban hành: Bộ tài chính  

Thời gian: 15/08/2013

Nội dung

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2013/TT-BTC

ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Mức thu một lần cấp

(1.000 đồng)

I

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện(1):

 

1

Đối với các nghiệp vụ vô tuyến điện (trừ các khoản từ 2 đến 5 mục I này)

 

P ≤ 1 w

50

1w < P ≤ 15w

300

P > 15 w

600

2

Đối với tuyến vi ba, đài tàu biển, tàu bay

500

3

Đối với thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư

240

4

Đối với đài vô tuyến điện đặt trên các phương tiện nghề cá, đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

50

5

Đối với phát thanh, truyền hình: 

 

5.1

Cấp cho các đơn vị là cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình

1.000

5.2

Cấp cho tổ chức, cá nhân khác

200

II

Giấy phép sử dụng băng tần

10.000

III

Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

10.000

 
Các thủ tục khác