Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Thiết bị không phải cấp phép,sử dụng có điều kiện

Lĩnh vực: Thiết bị sử dụng có điều kiện  

Thời gian: 16/02/2017

Nội dung

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng

tần số vô tuyến điện và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo

1. Nội dung thông tư (xem chi tiết tại đây)

2. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

3. Điều kiện kỹ thuật và khai thác:

+ Điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây) 

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị cự ly ngắn dùng cho mục đích chung được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với điện thoại không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (mics), hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (mits) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (rfid) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị âm thanh không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị điều khiến từ xa vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị mạng nội bộ không dây (wlan) được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị đo từ xa vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền hình ảnh không dây được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộngđược miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị ra-đa ô tô được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vòng từ được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (xem chi tiết tại đây)

+ Điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải (xem chi tiết tại đây)

 

Các thủ tục khác