Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (Khi cấp phép thử nghiệm)

Lĩnh vực: Lệ phí và phí  

Cơ quan ban hành: Bộ tài chính  

Thời gian: 21/05/2014

Nội dung

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện (Khi cấp phép thử nghiệm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2013/TT-BTC

ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính)

STT

Chỉ tiêu

Mức thu cho 12 tháng

(1.000 đồng)

I

Thử  nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

1

Đối với băng tần số, tính trên mỗi MHz của băng tần được cấp trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

40.000

2

Đối với kênh tần số

Bằng 30% mức phí của loại phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Phần B Biểu mức thu

II

Thử nghiệm tính năng kỹ thuật của hệ thống phục vụ cho việc giới thiệu công nghệ, thiết bị, nghiên cứu, chế tạo ...

1

Đối với băng tần số, tính trên mỗi MHz của băng tần được cấp trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2.000

2

Đối với kênh tần số

Bằng 3% mức phí của loại phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Phần B Biểu mức thu

Các thủ tục khác