• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Uỷ ban tần số Quốc gia

Giới thiệu tóm tắt về Ủy ban Tần số vô tuyến điện

24/02/2016

Ủy ban Tần số vô tuyến điện được thành lập theo Quyết định số 75/CT, ngày 29 tháng 3 năm 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ.

Bộ máy giúp việc Ủy ban Tần số vô tuyến điện gồm có: Văn phòng Ủy ban và các Tiểu ban chuyên môn. Văn phòng Ủy ban được đặt tại Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban Tần số vô tuyến điện có chức năng:

 1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, phân bổ băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
 2. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tần số vô tuyến điện.
 3. Giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát việc phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc giải quyết nhiễu có hại và bảo đảm an toàn các giải tần số vô tuyến điện giữa các mạng thông tin phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
 4. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện; kiểm tra, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm để đảm bảo an toàn thông tin và an ninh quốc gia.

Ủy ban Tần số vô tuyến điện gồm các thành viên:

 • Chủ tịch Ủy ban: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Các Phó Chủ tịch Ủy ban:
  • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
  • Thứ trưởng Bộ Công an,
  • Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Các Ủy viên Ủy ban:
  • Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng,
  • Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Công an,
  • Đại diện Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ,
  • Đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ,
  • Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên thường trực.