• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch băng tần

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông

24/10/2014

(rfd.gov.vn)- Phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Tải về tại đây