Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/12/2006

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số:  54/2006/QĐ-BBCVT                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

                                                                        Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chuẩn Ngành

 

 
   

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

          Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;

          Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

          Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 2 Tiêu chuẩn Ngành:

  1. Công trình ngoại vi viễn thông – Quy định kỹ thuật, Mã số TCN 68 - 254: 2006;
  2. Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ, Mã số TCN 68 – 255:2006.

Điều 2. Các Tiêu chuẩn Ngành nêu tại Điều 1 là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;                                         

- UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các Sở BCVT;

- Các doanh nghiệp viễn thông;                                              

- Công báo;                              

- Website Chính phủ;                                             

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Minh Hồng