Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 14 văn bản

Nghị định Nghị định 63/2023/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15

Ngày ban hành: 18/08/2023

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 88/2021/NĐ-CP

Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhƣợng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

Ngày ban hành: 01/10/2021

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ngày ban hành: 03/02/2020

Ngày có hiệu lực: 15/04/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 17/2017/NĐ-CP

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 17/02/2017

Ngày có hiệu lực: 17/02/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 07/2012/NĐ-CP

Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Ngày ban hành: 09/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 86/2011/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Ngày ban hành: 22/09/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 50/2011/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/06/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 187/2007/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 25/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Nghị định 51/2006/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

Ngày ban hành: 19/05/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 160/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

Ngày ban hành: 03/09/2004

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực