Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)

22/04/2024

Thông báo số 90/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công khai thông tin cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần C2 (3700-3800 MHz)

22/04/2024

Thông báo số 91/TB-BTTTT ngày 09/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tin đã đưa: