Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống di động IMT của Việt Nam

06/02/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 44/2016/TT- BTTTT đã sửa đổi phân chia khối A (có độ rộng là 30 MHz) theo Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT thành hai khối A1 (có độ rộng là 10 MHz) và A2 (có độ rộng là 20 MHz). Nội dung cụ thể là:

b) Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia như sau:

Dành cho mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) một khối A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

Dành cho nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) khối D theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

d) Các nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT được cấp phép trong băng tần của các khối A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’ và D có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại.

 

Trước đó, điểm b và điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:

b. Băng tần 2500 - 2690 MHz được phân chia như sau:

Dành cho mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) một khối A-A’; B-B’; C-C’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

 Dành cho nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) khối D theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

d. Các nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT được cấp phép trong băng tần của các khối A-A’; B-B’; C-C’ và D có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại”.

 

Thông tư 44/2016/TT- BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017.

ĐT