Các văn bản QPPL về tần số VTĐ có hiệu lực trong tháng 2 và 3 năm 2017

10/02/2017

(rfd.gov.vn)- 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành trong tháng 02 và 3 năm 2017; thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản đã ban hành trước đó.

Thông tư 34/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017; bãi bỏ các quy định phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-59 GHz trong Quyết định số 860/2002/QĐ-TCBĐ ngày 17/10/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, về phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz.

Các quy định phân kênh trong Thông tư  34/2016/TT-BTTTT áp dụng đối với các hệ thống viba liên lạc điểm - điểm, sử dụng ghép kênh song công phân chia theo tần số - FDD và/hoặc sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo thời gian - TDD. Trong đó, khi sử dụng kỹ thuật ghép kênh song công phân chia theo tần số trong băng tần 57-64 GHz và 57-66 GHz thì được phép sử dụng linh hoạt khoảng cách song công; đối với băng 64-66 GHz thì khoảng cách song công quy định là 950 MHz.

Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2017; thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ TTTT, ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải.

Theo Thông tư này, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TTTT) có trách nhiệm cấp, gia hạn, cấp lại và thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải; hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ vô tuyến điện trong đào tạo; chủ trì kiểm tra, giám sát các khóa đào tạo của các cơ sở đào tạo.

Thông tư 44/2016/TT- BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ TTTT, ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2017. Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ TTTT, trong đó sửa đổi phân chia khối A (có độ rộng là 30 MHz) theo Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT thành hai khối A1 (có độ rộng là 10 MHz) và A2 (có độ rộng là 20 MHz).

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017; thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ TTTT, quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

So với trước đó, Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT đã bổ sung thêm nhiều chủng loại thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số như: Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng, thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng, thiết bị ra-đa ô tô, thiết bị vòng từ, thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp, thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải.

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ có hiệu lực từ ngày 05/3/2017.

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi phân chia nghiệp vụ của 18 băng tần, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thông tin di động, vô tuyến điện phục vụ ngành hàng không, hàng hải và thông tin vệ tinh; sửa đổi 10 chú thích, thêm mới 6 chú thích và xóa bỏ 4 chú thích của Việt Nam; sửa đổi 75 chú thích, thêm mới 32 chú thích và xóa bỏ 17 chú thích của Khu vực 3 theo phân chia của ITU.

Các bài viết liên quan:

Bộ TTTT ban hành Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz

Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Danh mục thiết bị VTĐ được miễn giấy phép sử dụng tần số

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống di động IMT của Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

BBT