Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2018-2020

20/10/2017

(rfd.gov.vn)- Ngày 17/10/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1761/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT quy định kênh tần số và thời hạn cụ thể các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan phải thực hiện chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng các máy phát sóng truyền hình tương tự, truyền hình số mặt đất để triển khai quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz đến năm 2020 đã được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kế hoạch chuyển đổi chi tiết như sau:

Ngô Thanh Hương